Referaten

 

Binnen GGZ WNB worden er regelmatig refereerochtenden georganiseerd. Doelstelling van deze sessies is om op wetenschappelijk niveau kennis te delen. Dat kan gaan over een nieuwe behandelmethode, de presentatie van een lopend onderzoek, het delen van specifieke kennis, of een eindreferaat als afronding van een opleiding.

 

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), verslavingsartsen, psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), verwijzers en/of behandelaren die werken met (complexe) PTSS en verpleegkundigen. Maar ook andere professionals zijn van harte welkom!

Het is een prima gelegenheid om andere vakgenoten te ontmoeten en kennis bij te spijkeren.

Deelname aan deze refereersessies is gratis.

Refereerochtend 15 november 2018

Locatie: gehoorzaal in de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van GGZ WNB/ landgoed Vrederust in Halsteren. Marijke Feijtel, psychotherapeute Jeugd bij GGZ WNB is dagvoorzitter.

Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;

09.00 – 10.00 uur eerste referaat

10.00 – 10.50 uur tweede referaat

10.50 – 11.05 uur Pauze

11.05 – 11.35 uur derde referaat

Voor dit programma is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR en VVGN.

Aanmelden kan tot 12 november 2018 via j.vanveldhoven@ggzwnb.nl. Wilt u daarbij uw bigregistratienummer doorgeven als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

Eerste referaat

‘Onderhanden werk; werken met somatische dissociatie en chronische pijn met EMDR’

Referent

Sandra Veenstra, Klinisch psycholoog – psychotherapeut / VGCt supervisor / EMDR practitioner bij praktijk: “Medische psychologie Veenstra” in Tilburg.

Samenvatting

In deze presentatie zal Sandra Veenstra haar praktijkervaringen delen in het werken met complexe somatische verschijnselen tijdens de behandeling met EMDR. Specifiek aan bod komen de complexe verschijnselen van ‘somatisch dissociëren’ – het niet of niet goed voelen van lichaamsdelen - en de relatie met chronische pijn. Diverse mogelijkheden om hier mee om te gaan, adviezen, tips en trucs mede gebaseerd op recente neurowetenschappelijke kennis over dissociatie worden doorgenomen om de mogelijkheden en creativiteit van de deelnemers te stimuleren en zo te komen tot aanscherpen van hun behandelingen.

Leerdoel en relevantie

Het leerdoel van dit referaat is het verbeteren van de behandelvaardigheden en mogelijkheden bij mensen met verschijnselen van somatische dissociatie, complex trauma.

Tweede referaat

‘Trauma intensief’

Referent

Jenneke Schook, GZ-Psycholoog bij Fortagroep, locatie het Lindeke in Halsteren.

Samenvatting

In deze lezing wordt een nieuw en innovatief behandeltraject voor mensen met complexe PTSS gepresenteerd. Samen met een aantal collega's hebben wij naar aanleiding van praktijkervaring en nieuwe ontwikkelingen binnen wetenschappelijk onderzoek een intensieve ambulante behandeling ontwikkeld waarbij de combinatie van EMDR en psychomotore therapie (PMT) op de voorgrond staat. De beweegredenen om het traject te ontwikkelen worden uitgelegd. Daarnaast zal de inhoud van het behandeltraject worden gepresenteerd aan de hand van casuïstiek.

Leerdoel en relevantie

Het doel is om verwijzers en/of behandelaren die werken met (complexe) PTSS kennis te laten nemen van het behandeltraject Trauma Intensief. Op veel plekken in Nederland is er een wachtlijst voor traumabehandeling middels EMDR. Dit is niet wenselijk aangezien een posttraumatische stress-stoornis voor een hoge lijdensdruk zorgt. Het heeft een grote impact op het dagelijks functioneren en het gaat vaak samen met andere psychische klachten zoals kenmerken van een depressie of angststoornis. Een afgebakend, maar intensief en effectief behandeltraject voor mensen met complexe PTSS is daarom zeer relevant. Van belang hierbij is zowel goede kennis over het behandeltraject als een goede samenwerking tussen professionals.

Derde referaat

‘Audit neurocognitieve stoornissen en rijgeschiktheid’.

Referent

Rishma Ramkisoen, aios psychiatrie bij GGZ WNB en werkzaam voor de RVE Residentieel. Het betreft hier haar eindreferaat.

Samenvatting

De diagnose neurocognitieve stoornissen heeft vergaande gevolgen, welke al dan niet leidt tot acceptatieproblemen voor de patiënt en het systeem. Dat een groot deel van deze patiënten ondanks het informeren van de risico’s in het verkeer wel blijft rijden heeft verband met het continueren van hun participatie in het sociaal maatschappelijk proces. De behandelaar wordt geacht advies uit te brengen zowel over de beste behandelopties als over deelname aan het verkeer. Door de huidige regel- en wetgeving kan de behandelaar in een conflict van plichten terecht komen. Hoe vaak dit gebeurt in de praktijk is weinig bekend. Om een overzicht te creëren is het allereerst noodzakelijk te onderzoeken hoe de domeinen attitude, kennis van de CBR-richtlijn en het daadwerkelijk praktiseren van de richtlijnen onder de behandelaren worden gescoord.

Leerdoel en relevantie

Het leerdoel is verbetering van het proces van informeren over de gevolgen van diagnose en medicatie gebruik en risico’s bij deelname aan het verkeer. Bij het aangaan van de behandelrelatie is de hulpverlener verantwoordelijk voor het op een juridisch verantwoorde manier melding maken bij het CBR. Gezien er geen wettelijke meldplicht bestaat kan de behandelaar in een medisch ethische dilemma terecht komen. Om adequaat in te spelen in zulke situaties dient de behandelaar zelf op de hoogte zijn van de actualiteiten en de procedure van melding bij het CBR.

De rol van artsen(behandelaren) bij het beoordelen van de rijgeschiktheid is tweedelig. Behandelaren vormen een belangrijke spil tussen de patiënt en de maatschappij. Vroeg of laat worden zij geconfronteerd met medisch ethische vraagstukken en dilemma’s omtrent veilige deelname aan het verkeer.