Meldpunt Crisiszorg

Meldpunt Crisiszorg

Melding psychische hulp in het kader van de wet verplichte ggz (Wvggz)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt bellen met het meldpunt crisiszorg van de gemeente: 0800 5099.

De gemeente onderzoekt of en welke hulp nodig is. Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wvggz.

Wat gebeurt er met uw melding?
Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet. 

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?
In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?
Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, heeftt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren. 

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?
Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dreigt dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl.  

Waar kunt u een Wvggz-melding doen?
Bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant: 0800-5099. 
Het Meldpunt is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in West-Brabant, Veilig Thuis West-Brabant, IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, GGD West-Brabant, GGz Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, MEE West-Brabant, Politie, Farent, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en WijZijn Traverse Groep.

Meer informatie over de Wvggz treft u ook op deze pagina: https://www.ggzwnb.nl/wet-verplichte-ggz.html