Wachttijden nieuwe cliënten

Hieronder treft u informatie aan over onze wachttijden. Deze wachttijden gelden voor alle nieuw aangemelde cliënten, ongeacht hun zorgverzekering. Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Wachttijd van aanmelding tot 1e gesprek (=intakegesprek)

Zodra wij de verwijzing van uw (huis-) arts hebben ontvangen (=aanmelding), maken wij een afspraak met u voor een eerste gesprek (intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u wat er aan de hand is en wat wij voor u kunnen doen.

In de tabel ziet u de wachttijd tussen het moment van aanmelding en het eerste gesprek per doelgroep, klachten en locatie. Het betreft hier een gemiddelde wachttijd. Wij trachten u uiterlijk binnen 4 weken te spreken, doch dit is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen op een bepaald moment. Dit betekent dat de wachttijd ook korter (of langer) kan zijn.

Doelgroep: aanmeldingen cliënt Gemiddelde wachttijd in weken van aanmelding tot intakegesprek
Locatie Bergen op Zoom
Gemiddelde wachttijd in weken van aanmelding tot intakegesprek
Locatie Roosendaal
Kind en Jeugd (0-18 jaar) 4 weken 4 weken
Jongvolwassenen (18-25 jaar) 6 weken 6 weken
Volwassenen (25-67 jaar): Veranderingsgerichte zorg 6 weken 9 weken
Volwassenen (25-67 jaar): FACT-zorg 16 weken 16 weken
Ouderen (67 jaar en ouder) 4 weken 4 weken
Geheugenpoli Volwassenen en Ouderen Aanmeldingen verlopen via Ziekenhuis Bravis Aanmeldingen verlopen via Ziekenhuis Bravis

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 10 November 2017
Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een (levensbedreigende) crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de (huis-) arts en hulpdiensten. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst direct welke zorg noodzakelijk is (ambulante behandeling, klinische opname bij GGZ WNB of zorg elders).

Wachttijd van intakegesprek tot behandeling

Tijdens het intakegesprek bespreken we wat er aan de hand is en wat wij voor u kunnen doen. Als dat duidelijk is geworden, zoeken wij de juiste behandelaar voor u en kan de behandeling beginnen. Dit kan enkele weken in beslag nemen.

De wachttijd voor behandeling die in de tabel staat, is de verwachte tijd tussen uw eerste afspraak en de daadwerkelijke start van de behandeling. Na een 1e gesprek kunnen er nog 1 of meer gesprekken of onderzoekscontacten volgen, voordat de behandeling gestart kan worden. Daar wordt geen rekening mee gehouden bij de onderstaande wachttijden. Op dit moment is de wachttijd voor behandeling bij de FACT-teams aanzienlijk hoger, dan de wachttijd voor cliënten die in zorg zijn bij de teams veranderingsgerichte zorg. De wachttijd die hieronder bij ‘Volwassenen’ staat vermeld, wordt daardoor negatief beïnvloed. Voor de meeste cliënten (ca. 80%), die voor het eerst worden aangemeld bij GGZ WNB, geldt dat zij zo snel mogelijk na de intake starten met de behandeling binnen de veranderingsgerichte zorg. Hoe snel dit is, hangt mede af van factoren als: is er eerst nog uitgebreid onderzoek nodig vooraleer samen met de cliënt bepaald kan worden welke behandeling het meest passend is of is er bijvoorbeeld sprake van problematiek die een vorm van behandeling vraagt die zeer specialistisch is en beperkter beschikbaar?

We streven ernaar om deze wachttijd zo kort mogelijk te houden en bespreken met u ook eventuele overbruggingsmogelijkheden. Vanaf december worden op deze website de wachttijden voor de FACT-teams en de teams veranderingsgerichte zorg apart vermeld. Op verzoek van de zorgverzekeraars is de wachttijd per diagnosegroep aangegeven in onderstaande tabel.

Jeugd

Voor de aanmeldingen bij Jeugd, kan er bij grote instroom, een langere wachttijd ontstaan tot het 1e gesprek. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Op moment echter, dat het eerste gesprek (intake) plaats vindt, start het behandeltraject. Na het adviesgesprek, waarin we onze taxatie van de problemen, op basis van alle verzamelde informatie, aan onze cliënten voorleggen evenals een behandelvoorstel, wordt er altijd voor alle cliënten gestart met een vorm van behandeling, gericht op de klachten van de cliënt. Dit kan een vorm van behandeling zijn voor de cliënt en/of voor zijn ouder(s)/verzorger(s). Het kan zijn, dat er voor specifieke therapieën sprake is van een wachttijd. Die wachttijd wordt in overleg met de cliënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk overbrugd met andere passende zorg.

Wachttijd in weken tussen 1e gesprek - 1e behandelcontact voor ambulante cliënten.
Per diagnosegroep:
Jongvolwassenen
(18-25 jaar):
Bergen op Zoom
Jongvolwassenen
(18-25 jaar):
Roosendaal
Volwassenen
(25-67 jaar):
Bergen op Zoom
Volwassenen
(25-67 jaar):
Roosendaal
Ouderen
(67 jaar en ouder):
Bergen op Zoom
Ouderen
(67 jaar en ouder):
Roosendaal
Angststoornissen 5 weken 5 weken 13 weken 13 weken 8 weken 8 weken
Depressie 4 weken 4 weken 5 weken 5 weken 5 weken 5 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 6 weken 6 weken * * * *
Somatoforme stoornissen * * * * * *
Eetstoornissen * * * * * *
ADHD en gedragsproblemen * * * * * *
Autismespectrumstoornissen 8 weken 8 weken 10 weken 10 weken 12 weken 12 weken
Persoonlijkheidsstoornissen * * * * * *
Schizofrenie * * 8 weken 8 weken 10 weken 10 weken
Aan alcohol gebonden stoornissen * * * * * *
Aan overige middelengebruik gebonden stoornissen * * * * * *
Dementie, delirium en overige cognitieve stoornissen * * * * 10 weken 10 weken
Restgroep diagnoses 9 weken 9 weken 6 weken 6 weken 9 weken 9 weken
Cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening
(alle diagnoses)
n.v.t. n.v.t. 7 weken 7 weken n.v.t. n.v.t.
Stoornissen in de impulsbeheersing * * * * * *

*In deze periode zijn geen cliënten uit deze diagnosegroep in behandeling genomen.

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 10 November 2017
Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Wachttijd voor cliënten, die direct zijn aangemeld voor klinische behandeling bij GGZ WNB

Het betreft hier de wachttijd voor een klinische opname voor cliënten, die door derden (andere GGZ-instellingen of vrijgevestigde praktijken) bij GGZ WNB worden aangemeld voor een klinische behandeling. Het betreft de gemiddelde wachttijd van aanmelding tot opname.

Doelgroep Wachttijd in weken (naar boven afronden in hele weken) Locatie
Jongvolwassenen (18-25 jaar) * Bergen op Zoom
Volwassenen (25-67 jaar): kortdurende klinische zorg Volwassenen Cure 3 Halsteren
Volwassenen (25-67 jaar): langdurige klinische zorg Volwassenen EPA * Halsteren
Ouderen (67 jaar en ouder): kortdurende klinische zorg 1 Halsteren

*In deze periode zijn geen cliënten uit deze diagnosegroep in behandeling genomen.

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 10 November 2017
Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder (GGZ WNB), of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

GGZ WNB spant zich tot het uiterste in, om tenminste de bovengenoemde treeknormen en bij voorkeur nog kortere wachttijden te realiseren. De daadwerkelijke wachttijd kan voor een individuele cliënt anders uitpakken dan de gepubliceerde wachttijden. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. Ook het aantal aanmeldingen op een bepaald moment kan zorgen voor een kortere of langere wachttijd.